Souhlas s poskytnutím a zpracování osobních údajů

Uděluji tímto dobrovolně svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dle Nařízení EU 679/2016 v rozsahu údajů obsažených v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, IČO, e-mailová adresa a telefon správcem, tj. společností Dinel, s.r.o. se sídlem U Tescomy 249, 76001 Zlín, Česká republika (dále jako „zpracovatel“).

Svůj souhlas poskytuji pro účely zpracování cenových nabídek, prodej zboží a poskytování služeb, plnění smluv, splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační), elektronické komunikace, tj. poskytování informací elektronickou poštou či telefonicky, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky.

Beru tímto na vědomí, že správce je na moji žádost povinen poskytnout mi informaci o zpracování mých osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů, tedy o těch, komu byly mé osobní údaje zpřístupněny.   Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat po správci vysvětlení zpracování svých osobních údajů v případě, že bych zjistil nebo bych se domníval, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem, a dále právo požadovat po správci nápravu tohoto stavu spočívající zejména v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.   Svůj souhlas poskytuji dobrovolně a beru na vědomí, že mám právo jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas uděluji na dobu 15 let od jeho udělení.