Politika kvality

I. Politika kvality

Společnost Dinel, s.r.o. působí na českém i mezinárodním trhu jako výrobce a dodavatel elektronických systémů k měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů a průtoku kapalin a dalších komponentů průmyslové elektroniky. Zabýváme se vývojem, výrobou a prodejem uvedených zařízení.

Společnost má zaveden systém managementu kvality (QMS) dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a  v oblasti výroby nevýbušných zařízení normy ČSN EN ISO/IEC 80079-34.  Zavedení a pokračování QMS je pro nás nezbytné z těchto důvodů: -  neustálé zlepšování kvality a efektivnosti řízení společnosti na všech úrovních a ve všech druzích činnosti - zvyšování kvality produktů a služeb námi poskytovaných - legislativní nutnost s ohledem na sortiment vyráběných výrobků

Společnost se zavazuje podřídit se legislativním požadavkům EU, ČR a relevantních kontrolních orgánů.

Společnost má zpracovánu a vedenu veškerou dokumentaci nutnou pro provádění QMS.

Společnost ve zvláštním dokumentu definuje vnitřní a vnější aspekty, rizika a příležitosti, z nichž vychází vedení při vytyčování cílů kvality. Ty jsou stanoveny na období 1 roku.

Společnost ve zvláštním dokumentu definuje zainteresované osoby, vůči kterým má určité vazby, nebo se kterými komunikuje. Ty jsou rozděleny na interní a externí, podle významu pak na hlavní a vedlejší.

II. Stanovení představitele vedení pro QMS

Představitelem vedení pro jakost je stanoven jednatel společnosti.

Povinnosti představitele:

  1. Koordinovat a řídit činnost společnosti Dinel, s.r.o. a realizovat opatření podle stanoveného harmonogramu a při zdokonalování QMS a systému jakosti pro nevýbušná zařízení
  2. Komunikace s notifikovanými orgány (viz níže) odpovědnými za posouzení a dohled nad QMS a to včetně jeho změn   
  3. Schvalování veškeré výrobně technické dokumentace (výkresů, schémat, postupů vč. jejich změn)  
  4. Informování zákazníků o podmínkách pro bezpečné použití výrobků a případných omezeních 
  5. Zúčastňovat se potřebného vzdělávání v souvislosti s normami ISO 9001 za účelem zvyšování kvalifikace

Práva představitele

Ukládat úkoly spojené s udržováním a rozvíjením systému QMS každému z útvarů a každému zaměstnanci společnosti a vyžadovat jejich plnění

III. Stanovení představitele pro komunikaci s notifikovaným orgánem v oblasti technické dokumentace a konstrukce výrobků

Představitelem pro tuto činnost je stanoven vedoucí vývojový technik

Deklarace notifikovaných orgánů odpovědných za dohled nad:

systémem QMS dle ČSN EN ISO 9001:2009 - CQS EZÚ Praha
systémem dle ČSN EN ISO/IEC 80079-34 ed.2 (ATEX) - FTZÚ Ostrava - Radvanice

Ve Zlíně dne 6. 4. 2021