Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží společnosti Dinel, s.r.o.


§1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Následující Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou platné pro všechny dodávky, plnění i nabídky společnosti Dinel, s.r.o. se sídlem U Tescomy 249, 760 01 Zlín, IČ: 634 76 886 (dále jen „společnost Dinel“ či „Dinel“) pokud není dohodnuto jinak.  Obchodní podmínky klienta platí pouze za předpokladu, že je Dinel potvrdí písemně, e-mailem, nebo faxem. Tyto Podmínky mohou být měněny a doplňovány s účinností do budoucna, přičemž nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklá před nabytím jejich účinnosti. Platné vydání Podmínek bude vždy zveřejněno na webových stránkách společnosti Dinel (viz www.dinel.cz).

§ 2. CENOVÉ NABÍDKY A KUPNÍ SMLOUVY

Pokud není stanoveno jinak, jsou nabídky činěné společností Dinel vůči potenciálním klientům nezávazné, a to v případě všech údajů včetně ceny, množství, dodacích lhůt a možností dodání. Technické údaje, ilustrace, kresby, hmotnosti a rozměry doprovázející nabídku nejsou závazné, pokud nebudou potvrzeny písemně.

Objednávka klienta platí za uznanou a závaznou v okamžiku, kdy ji společnost Dinel písemně potvrdí prostřednictvím zaslaného Potvrzení objednávky. Taktéž jakékoli změny či doplnění objednávky platí za uznané a závazné až okamžikem jejich písemného potvrzení společností Dinel klientovi. Klient je povinen zkontrolovat správnost a úplnost všech údajů uvedených v Potvrzení objednávky. Pokud se skutečnosti uvedené v Potvrzení objednávky liší od skutečností uvedených v objednávce klienta, je pro uznání závaznosti a platnosti nutná písemná akceptace klienta.

Mezi smluvními stranami jsou závazné pouze písemné dohody a ujednání. K jakýmkoli ústním dohodám či dodatkům k uzavřeným kupním smlouvám bez jejich písemného potvrzení se nepřihlíží. K uzavření smluvního vztahu může dojít také podpisem kupní smlouvy (dále jen „Smlouvy“) mezi oběma smluvními stranami.

§ 3. CENY

Cena zboží je určena na základě interního ceníku společnosti Dinel, na jehož základě je tvořena cenová nabídka. Vydáním nového ceníku se ruší platnost všech předchozích ceníků a Dinel si vyhrazuje právo na takovou změnu bez předchozího upozornění.

Tato cena nezahrnuje náklady na balení, dopravu, pojištění a daň z přidané hodnoty. Klient bere na vědomí, že Dinel je plátce DPH, a proto bude cena zboží navýšena o zákonnou sazbu.

V případě, že dopravu zboží zajišťuje Dinel, je klient povinen uhradit náklady spojené s dopravou společně s kupní cenou zboží. Cena za dopravu zboží se liší dle velikosti zásilky. U tuzemských zásilek, jejichž celková hodnota převyšuje 20.000,- Kč (bez DHP) se klientovi neúčtuje balné a u zásilek nad 40.000,- Kč (bez DPH) se neúčtuje balné ani doprava. Cena uvedená v Potvrzení objednávky odeslané klientovi je konečná a závazná.

§ 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za zaplacení ceny zboží klientem se považuje den připsání částky na účet společnosti Dinel v plné výši dle ceny zboží nebo dle částky stanovené fakturou vydanou společností Dinel k úhradě, a to včetně veškerých vedlejších poplatků a úroků z prodlení s danou Smlouvou souvisejících.

Cena zboží může být uhrazena jedním z níže uvedených způsobů:

a) úhradou kupní ceny bezhotovostně na účet společnosti Dinel,

b) úhradou zálohy na kupní cenu na základě Zálohové faktury bezhotovostně na účet společnosti Dinel (platbou před odesláním zboží klientovi),

c) úhradou kupní ceny v hotovosti při předání zboží přepravcem (dobírkou).

Způsob úhrady kupní ceny je uveden v odsouhlaseném Potvrzení objednávky. V případě zálohové platby bude zboží odesláno do 10 dnů od připsání celé částky na účet společnosti Dinel, není-li sjednáno jinak. Faktura bude vystavena v den odeslání zboží, a pokud nebyly písemně dohodnuty jiné podmínky, musí být zaplacena do 14 dnů od data vystavení. Klient je povinen uhradit vystavenou fakturu v řádném termínu i tehdy, když hodlá dodané zboží reklamovat. Pokud platba nebude provedena do konce data splatnosti (rozhodující je den připsání plné výše fakturované částky na účet společnosti Dinel), je klient automaticky v prodlení s placením.

§ 5. PRODLENÍ A SMLUVNÍ SANKCE Z PRODLENÍ

Klientovi nebude dodáno zboží, pokud není zcela uhrazena faktura za předcházející dodávku nebo Zálohová faktura k právě realizované objednávce. V případě prodlení se zhotovením zakázky je Dinel povinen uhradit klientovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny za každý započatý den prodlení. V případě, že je klient v prodlení s platbou za dodané zboží, je Dinel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti Dinel na náhradu škody.

Po dobu, kdy je klient v prodlení s platbou není Dinel v prodlení s plněním závazku, a proto vůči němu nemůže klient uplatnit výše uvedené sankce. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dodání zboží o dobu prodlení klienta, která je pro řádné dodání zboží nezbytná.

V případě prodlení s platbou je Dinel, dle svého uvážení, oprávněn odstoupit od plnění připravovaného zboží, nepotvrzovat nově obdržené objednávky ani plnit již potvrzené objednávky. Před dalším plněním může požadovat platbu předem, a to bez jakýchkoliv sankcí či nároků ze strany klienta. Tato podmínka platí rovněž tehdy, pokud klient není v prodlení s platbou, ale existují odůvodněné pochyby o jeho platební schopnosti.

Všechny faktury za dodávky, od kterých nebylo odstoupeno, a nejsou dosud splatné, se stávají splatnými okamžitě. Žádné dlužné částky nesmějí být klientem započítány proti pohledávkám společnosti Dinel, pokud ta to neakceptuje písemně.

§ 6. DODÁVKY, TERMÍNY DODÁNÍ, OPOŽDĚNÉ DODÁNÍ

Za předání či převzetí dodávky se považuje okamžik dodání zboží do místa dle expediční specifikace klienta. Smluvní strany spolu vyplní přepravní a dodací listy, které zboží provázejí. Společnost Dinel si vyhrazuje právo uskutečnit dodávku poskytnutím vícero dílčích plnění. Klient se zavazuje dodávku převzít a zkontrolovat zboží, zda je bez podstatných vad, úplné a správné. Zjistí-li odchylky v dodávce nebo zjevné vady na zboží, musí o nich Dinel okamžitě, písemně a podrobně informovat, a to nejpozději do 7 dnů po dodání. Klient je povinen zboží převzít, i když je dodávka neúplná.

V případě vydané zálohové faktury, není Dinel povinen dodat zboží před zaplacením takové platby. Dodání zboží je také podmíněno skutečností, zda klient není vůči společnosti Dinel v prodlení s žádnou platbou i na základě jiného smluvního vztahu. Po dobu takového prodlení klienta není Dinel v prodlení s poskytnutím dodávky zboží.

Není-li dodací lhůta dohodnuta písemně, jsou jakékoli dodací lhůty pouze nezávazné odhady. Pokud není stanoveno jinak, je za dodržení dodací lhůty považováno i včasné odeslání zboží či včasné oznámení o možné expedici zboží společností Dinel. Dohodnutá dodací lhůta začíná nejdříve po zaslání Potvrzení objednávky, ale ne dříve, než jsou jasné všechny podrobnosti týkající se plnění Smlouvy a dokud klient nedodá všechny potřebné doklady a povolení. V případě vydané Zálohové faktury začíná dohodnutá dodací lhůta nejdříve v okamžiku připsání zálohové platby na účet společnosti Dinel.

Požadavek na změnu termínu dodání ze strany klienta je platný pouze tehdy, pokud ji Dinel potvrdí písemně. Společnost Dinel si vyhrazuje právo dokončit dodávku i před sjednaným termínem plnění. Takové plnění se považuje za řádné a objednatel je povinen ji převzít.

V případě vyšší moci, nezaviněných poruch provozu, prodloužení dodacích termínů subdodavatelů, nedostatku surovin, energie, nebo dopravních sil, stávek, blokád, těžkostí v dopravě, nařízení veřejných institucí a orgánů, stejně tak i v případě všech obdobných případů, nedochází při nedodržení dodací lhůty k prodlení s dodáním zboží, a to i v případě, že tyto problémy nastanou během zpoždění jedné ze smluvních stran.

§ 7. PŘEPRAVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

Veškeré zásilky jsou uskutečňovány výhradně na riziko klienta. Dinel si vyhrazuje právo na volbu druhu a způsobu doručení zásilky. Přesto, že Dinel vyvíjí maximální úsilí pro nejvhodnější a nejrychlejší způsob doručení zásilek vzhledem k přáním jednotlivých klientů, tyto pro něj nejsou závazné. Společnost Dinel není odpovědná za jakékoli škody a není povinna nést náhrady za škodu způsobenou přepravou či doručováním zboží. Zboží bude zabaleno (opatřeno pro přepravu) způsobem obvyklým pro uchování sjednaného zboží.

Pokud je dohodnuto, že dopravu zboží do místa dodání v zahraničí zajistí společnost Dinel, řídí se pravidla dodání doložkou INCOTERMS. Klient je v rámci objednávky povinen sdělit expediční specifikaci. Pokud tak neučiní, je povinen ji sdělit nejpozději do 7 pracovních dnů před expedicí.

Nebezpečí škody na dodávce přechází na klienta okamžikem předání dodávky klientovi, popř. jejím předáním dopravci. V případě zpoždění zásilky z důvodů, které nevznikly zaviněním společnosti Dinel, přechází nebezpečí škody na klienta ve chvíli, kdy je mu sděleno, že je zboží připraveno k odeslání. Nebezpečí škody na zboží přechází na klienta i v případě, že si jej tento bez vážného důvodu odmítne převzít. V případě, že na zboží vznikne škoda až po jeho převzetí klientem, nemá taková skutečnost vliv na povinnost klienta zaplatit kupní cenu, ledaže by škoda vznikla zaviněním společnosti Dinel. V takovém případě odpovídá Dinel za jakoukoliv újmu pouze do výše kupní ceny zboží bez DPH.

§ 8. PŘEDPISY PRO KONTROLU DOVOZU A VÝVOZU

Smluvní strany se zavazují jednat v souladu se všemi platnými zákony a předpisy týkajícími se dovozních a vývozních kontrol.

§ 9. ZÁRUKA ZA JAKOST A UPLATNĚNÍ PRÁV Z VAD

Společnost Dinel přebírá záruku na jakost dodaných výrobků v délce 3 let ode dne dodání zboží klientovi. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemohlo být zboží v záruční době používáno, z důvodu uznané a provedené záruční opravy, nejpozději však do doby, kdy je klient povinen opravené zboží převzít. Klient je povinen prokázat nárok na prodloužení záruční lhůty. Prodlení s dodáním zboží nezaviněné společností Dinel nezpůsobuje prodloužení záruční doby za jakost zboží. Záruční opravy je oprávněna provádět výhradně společnost Dinel pod sankcí ztráty nároku klienta na záruku za jakost.

Záruka za jakost se vztahuje na závady způsobené chybou výroby, konstrukce či vadou materiálu. Jakékoli vady či nedostatky na zboží musí být po jejich zjištění bez zbytečného odkladu klientem písemně oznámeny či osobně reklamovány, a to v záruční době, v opačném případě zaniká nárok na jejich bezplatné odstranění či opravy. Společnost Dinel je zodpovědná pouze za ty vady, které existovaly již v době, kdy klient zboží převzal. Po schválení zboží či uplynutím záruční doby veškerá záruční práva klienta končí.

Reklamace zboží v záruční lhůtě musí být klientem kromě předání vadného výrobku doložena i originálem řádně vyplněného záručního listu vystaveného společností Dinel na konkrétní reklamované zboží a dokladem o koupi zboží s uvedením data koupě. Tyto dokumenty a zboží musí být předány či zaslány společnosti Dinel ke kontrole a posouzení za účelem zjištění oprávněnosti reklamace. Náklady a riziko s tímto spojené jdou k tíži klienta. V případě uznání reklamačního nároku, bude výrobek společností Dinel zdarma opraven či vyměněn.

Pokud reklamace nebude uznána bude klientovi navrhnuta oprava zboží na jeho náklady. V případě opravy zboží po záruční lhůtě či v případě neuznaného reklamačního nároku zůstává společnost Dinel vlastníkem opraveného zboží, a to až do doby, kdy klient uhradí plnou cenu za opravu výrobku (viz výhrada vlastnického práva).

V rámci opravy výrobku po skončení řádné záruční doby (3 roky) je možné poskytnout záruku na jakost opravené části výrobku, a to v délce 6 měsíců od předání opraveného výrobku klientovi.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nesprávnou manipulací, nebo nedodržením technických podmínek, překročením povolených technických parametrů, použitím v nesprávné aplikaci bez dřívější konzultace se zástupcem společnosti Dinel, živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy. Záruka zanikne, provede-li klient nebo třetí osoba změny nebo úpravy výrobku, je-li tento mechanicky nebo chemicky poškozen, nebo je-li výrobní číslo nečitelné.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne, kdy bude společností Dinel uznána.

§ 10. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

Zboží zůstává majetkem společnosti Dinel, dokud není v plné výši zaplacena kupní cena i veškeré náklady spojené s jeho dodáním. Klient je povinen zajistit, aby bylo dodané zboží, po dobu trvání výhrady vlastnického práva, udržováno v dobrém nepoužitém stavu.

§ 11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

V případě, že klient do 24 hodin částečně či úplně zruší objednávku či Smlouvu, nebo změní-li technické parametry uvedeného zboží, nebude mu účtován storno poplatek. 

Za pozdější stornování objednávky bude klientovi účtován storno poplatek ve výši 10% - 30% z kupní ceny zboží. Konkrétní výše storno poplatku je závislá na typu výrobku, jeho množství a míře jeho zpracování. Storno poplatek je klient povinen zaplatit na základě faktury vystavené společností Dinel a to do 30 kalendářních dnů. 

V případě, že se klient dostane do prodlení s platbou storno poplatku, bude mu účtována smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené ceny zboží za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 7 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti Dinel na náhradu škody, která vznikla porušením smluvní povinnosti klienta.

§ 12. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V případě, že chce klient dodatečně odstoupit od smluvního vztahu a vrátit zboží, může tak učinit pouze v případě, že zboží nebylo nijak použito a je v původním stavu včetně obalu. K vrácenému zboží musí klient přiložit původní fakturu a dopis s důvodem, proč zboží vrací. Za nepoškozené zboží v původním obalu bude klientovi vrácena kupní cena (bez ceny dopravy a balného), od které bude odečten storno poplatek ve výši 15% - 50% z kupní ceny zboží. Storno poplatek bude použit na pokrytí nákladů spojených se zrušením objednávky. Výše storno poplatku je závislá na konkrétním výrobku a možnostech jej znovu prodat, popřípadě přepracovat na jiný.

§ 13. DALŠÍ PRODEJ A PRÁVA NA DOKUMENTY

Klient může zboží dále prodat pouze s původní dokumentací.

Společnost Dinel si uchovává všechna práva k duševnímu vlastnictví dokumentů, výkresů, modelů, odhadů nákladů, elektronických dat a podobných položek (dále jen „dokumenty“), které poskytuje klientům v souvislosti s dodávkou zboží. Tyto dokumenty nesmějí být zpřístupněny třetím stranám, pokud takovéto povolení není zřejmé na základě konkrétního účelu Smlouvy.

§ 14. OCHRANA DAT

V oblasti ochrany osobních údajů jedná Dinel plně v souladu s platnými předpisy. Klient si je vědom automatizovaného přenosu, používání, ukládání a vyhodnocování osobních údajů v průběhu smluvně sjednaného účelu a s tímto souhlasí.

Pokud je to nutné z důvodů práv na ochranu osobních údajů, bude klient požádán o podpis příslušného písemného prohlášení o souhlasu s organizačními a technickými ochrannými opatřeními, a to za podmínek stanovených platnými zákony na ochranu osobních údajů. V každém případě budou použity pouze osobní údaje přenesené za účelem plnění smluvních závazků, jakož i anonymně pro vyhodnocování a opatření k zajištění jakosti.

§ 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uzavřením smluvního vztahu klient potvrzuje, že vyjadřuje bezvýhradný a bezpodmínečný souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat. Veškeré spory mezi klientem a společností Dinel vyplývající ze Smlouvy nebo Potvrzení objednávky budou nejdříve řešeny smírnou cestou. Smluvní vztah uzavřený dle těchto Podmínek se řídí výhradně právním řádem České republiky. V rámci obchodního vztahu se zahraniční firmou je rozhodující znění Podmínek v českém jazyce. Pokud by jednotlivá ustanovení byla úplně nebo částečně neplatná, zbývající podmínky zůstávají v platnosti. Místem plnění pro dodávky i pro platby je sídlo společnosti Dinel, s.r.o.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2018.Dinel, s.r.o., U Tescomy 249, 760 01 Zlín
Tel. +42 (0) 577 002 001; Internet: www.dinel.cz
IČ: 634 76 886; DIČ: CZ634 76 886
Registrováno u Krajského soudu v Brně 19. 9. 1995 C 20511

Bankovní spojení EUR: FIO banka; Číslo účtu: 2000167563/2010
IBAN: CZ5820100000002000167563; BIC: FIOBCZPP
Bankovní spojení CZK: ČSOB; Číslo účtu: 0379950253/0300
IBAN: CZ7003000000000379950253; BIC: CEKOCZPP